Den här sidan är inaktuell se www.kalmarlansmuseum.se för aktuell information.

Kalmar läns museum logga
Loading
 Arkeologi »  Aktuellt »
Textstorlek ikon

Textstorlek │ Webbplatskarta │ Kontakt │ Translate

Aktuellt

2013-04-15

ÅTER TILL TINGBYBOPLATSEN. SEMINARIEUNDERSÖKNING 2012.

Tingby 4:1, RAÄ 156, Dörby socken, Kalmar län

Under fyra veckor i september och oktober 2012 genomförde Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet en arkeologisk utgrävning i utbildningssyfte, i Tingby strax utanför Smedby väster om Kalmar. Undersökningen var en del av kursen Arkeologi III på Linnéuniversitetet, och genomfördes som ett samverkansprojekt mellan de båda parterna KLM och LNU. Ansvarig för undersökningen var Ludvig Papmehl-Dufay och Kenneth Alexandersson från KLM.
Säger man "Tingby" och "stenåldern" ringer det nog en klocka hos många, åtminstone i Kalmartrakten. I slutet av 1980-talet genomförde Kalmar läns museum här utgrävningar av en omkring 8000 år gammal boplats från jägarstenåldern, långt före jordbrukets införande. Förutom tusentals bitar av bearbetad flinta och porfyr hittades även vad som tolkades som lämningar efter ett hus, vilket skulle vara det äldsta hus som dittills påträffats i hela Norden. Fyndet blev en stor sensation och presenterades under de följande åren i ett stort antal sammanhang såväl i Sverige som internationellt. Förutom att tusentals människor besökte utgrävningen resulterade den så småningom även i uppförandet av "Tingbyhuset" ett par stenkast från utgrävningsplatsen, en fullskalig rekonstruktion av stenåldershuset i Tingby så som man tänkte sig att det sett ut. Många är de Kalmarbor som under sin skoltid provat på stenåldersliv vid Tingbyhuset.

 

Läs mer

2013-04-15

Åter till Tingbyboplatsen. Seminarieundersökning 2012.

2013-02-06

En tidigmedeltida gård i Prästhag. Särskild arkeologisk undersökning 2009.

2013-02-04

Fjärrvärme i Hamngatan. Rapport från arkeologisk förundersökning 2012.

2012-12-21

Prakthus i Gamla stan? Arkeologisk förundersökning 2012.

2012-12-14

I den medeltida sakristian vid Bredsättra kyrka. Arkeologisk förundersökning 2012.

2012-12-14

Offerplatsen i Löt. Arkeologisk förundersökning 2012.

2012-12-13

E22 förbifart Rinkabyholm Arkeologisk utredning etapp 2 2012

2012-11-26

Odling och eld i Borshorva. Särskild arkeologisk utredning 2012.

2012-11-22

Ny värme vid Räpplinge kyrka. Arkeologisk förundersökning 2012.

2012-10-30

Liv eller död vid Mellstaby. Arkeologisk utredning 2012.

2012-10-16

Mycket vind vid Lerkaka. Arkeologisk utredning 2012.

2012-09-27

Att bana väg genom kulturlandskapet. Kulturhistorisk förstudie inför Förbifart Färjestaden 2012.

2012-09-06

Ny parkeringsplats vid Rockneby skola. Arkeologisk förundersökning 2012.

2012-07-06

Korngatan – ett stycke 1600-tal. Arkeologisk förundersökning 2011.

2012-07-05

En vikingatida härd i Strandskogen. Arkeologisk förundersökning 2011.

2012-06-27

Bronsålder på Torslunda sockens höglandsdel. Arkeologisk förundersökning 2011.

2012-04-03

Från gård till gård – ett hägnadssystem. Arkeologisk förundersökning 2011.

2012-04-03

Boplatslämningar från bronsålder. Förundersökning 2011.

2012-03-20

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012.

2012-02-08

Gladhammars gruvor. Särskild arkeologisk undersökning 2010.

2012-01-16

Utredning inför Va mellan Torslunda och Kåtorp. Arkeologisk utredning 2011.

2011-12-12

Schaktning för ladugårdsbygge vid Nedra Vannborga. Särskild arkeologisk utredning 2011.

2011-12-07

Målerås äldsta glashytta. Handledning av frivillig arkeologisk undersökning 2011.

2011-12-07

Västerport. Förundersökning genom schaktövervakning 2011.

2011-12-07

Schaktning i Kvarteret Adam 5-6. Arkeologisk förundersökning 2011.

2011-11-14

Deponeringar i en grund våtmark. Arkeologisk utredning etapp 2, 20

2011-10-28

Sökschaktning inför nybyggnation. Särskild arkeologisk utredning 2010-2011.

2011-10-03

Kronobäcks klosterkyrkoruin. Förundersökning inför byggandet av ny informationsbyggnad 2009-2010.

2011-09-09

En damm intill Emån. Utredning och förundersökning 2010.

2011-09-09

Hiss i rum 54 på Kalmar slott. Förundersökning genom schaktövervakning 2010.

2011-09-09

Kulturmiljö kring de fyra vattenfallen. Översiktlig bedömning av kulturmiljövärden 2011.

2011-09-09

Kulturmiljöutredning för området Djupvik-Lofta. Kulturmiljöutredning 2011.

2011-09-09

Mycket sten i Borgholm. Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011.

2011-09-05

Förhistoriskt åkerbruk, modern täktverksamhet. Arkeologisk förundersökning 2011.

2011-06-30

Ett stolphål i Eriksöre. Särskild arkeologisk utredning 2011.

2011-06-24

Arkeologi på Hornslandet II. Särskild arkeologisk utredning, etapp II 2011

2011-06-24

Arkeologi på Hornslandet. Särskild utredning, steg 2, 2010.

2011-06-23

Vägplanering vid Tindered. Särskild arkeologisk utredning steg 2, 2011.

2011-05-20

Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2010.

2011-03-07

Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2010.

2011-01-28

Boplats och stensättning i vägen för vägen. Arkeologisk förundersökning 2010.

2011-01-21

Mörghult, röjningsröser och björnbärssly. Arkeologisk utredning 2010.

2011-01-18

Bland stenbrott och järnframställningsplatser. Arkeologisk schaktövervakning 2010.

2011-01-18

Genom banvallen över gravfältet. Schaktövervakning 2010.

2011-01-17

En senneolitisk brandgrav. Arkeologisk förundersökning 2009.

2011-01-17

Kulturhistorisk inventering i Emån, Virån och Loftaån - inom ramen för projektering av restaureringsåtgärder. Arkeologisk fältinventering 2010.

2010-12-28

Lämningar intill Rinkabyholmsskolan. Arkeologisk förundersökning 2010.

2010-12-23

Fjärrvärme på Gasterlyckan. Förundersökning 2010.

2010-12-17

Slaggvarp och stormskador. Vård och informationsinsatser 2009 för slaggvarp i Småland efter stormen Gudruns härjningar.

2010-12-17

Kolberga 2:4. Arkeologisk förstudie 2010.

2010-12-06

Arkeologisk utredning inför ny rastplats vid Botorpström. Särskild utredning etapp2, 2010.

2010-12-06

Rivna hus och gamla gränser. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-12-01

Fornlämningar vid Möllstorpsgatan. Särskild arkeologisk utredning 2010.

2010-12-01

Utredning inför villabebyggelse i Björnhovda 25:2. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2, 2010.

2010-11-15

Exploateringsplaner i Ljungby. Särskild arkeologisk utredning 2010.

2010-11-15

Förundersökning inom del Raä 239. Förundersökning2010.

2010-11-15

Va-ledning intill gravfält Raä 7 och 8. Förundersökning 2010.

2010-10-22

Fiskväg förbi Torsrums damm. Översiktlig bedömning av kulturmiljövärden 2010.

2010-09-17

Förstärkning av elledning i Västervik. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-09-01

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl. Förundersökning 2010

2010-08-17

Genom boplatslämningar över Åbyån. Särskild arkeologisk undersökning 1992.

2010-08-16

Ny sträckning av väg E22, Sölve - Stensnäs. Förundersökning 2010. Preliminär rapport.

2010-08-16

Medeltida stadsgräns i Västervik. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-08-16

Boplatsrester vid Glömminge skola. Arkeologisk utredning och förundersökning 1992.

2010-08-16

Utbyggnad av Hotell Skansen 1996. Arkeologisk förundersökning 1996.

2010-05-21

Rostningsplatser och stenbrott vid Brånahult. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-04-19

Ombyggnad av trafikplats vid Botestorp. Särskild arkeologisk undersökning 2009.

2010-03-19

Hällristningar vid Smålandskusten II. Fortsatta vårdnadsinsatser 2009.

2010-03-03

Två stenåldersboplatser i Runsbäck. Särskild arkeologisk undersökning 2008.

2010-02-19

Detaljplaneläggning för industrimark. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-02-01

Konditoriet i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-01-14

Aspen 26. Arkeologisk förundersökning 2009.

2010-01-07

Den gamla muren tittar fram. Arkeologisk förundersökning 2009.

2009-12-21

Gladhammars gruvor

2009-11-26

Kulturmiljöutredning inför planerad täktverksamhet. 2009.

2009-11-24

2+1 väg mellan Gamleby och Helgenäs. Arkeologisk utredning etapp 2. 2009.

2009-11-11

Trafikplats Rinkabyholm. Planerad trafikplats nordväst om Rinkabyholm.

2009-11-11

Nytt golv i Långlöts kor

2009-11-11

Vägbreddning vid Skarpa Alby

2009-11-02

Boplatslämningar från yngre bronsålder samt tidig medeltid

2009-10-19

Murar på södra borggården

2009-09-24

Nytt villaområde i Strandskogen

2009-09-24

Krönsborg och Ivarsudde. Medeltida befästningar i Södra Vi socken.

2009-09-22

Ombyggnad av mindre vägkorsning på väg E22

2009-09-22

I skuggan av landborgen

2009-09-09

En trattbägarlokal i Resmo

2009-09-01

Blästbrukslämningar i Brånahult

2009-08-24

En svallad stenåldersboplats

2009-08-24

Ett grepptungesvärd från bronsålderns period IV

2009-08-10

Kulturmiljö och vindkraft

2009-07-02

Skelett under trottoaren

2009-07-02

Valnötsträdet 1 och 2

2009-06-26

Fornborg vid en planerad våtmark

2009-06-05

En tomtning på Furö

2009-06-05

Dagvattenledning vid Gamla stan

2009-06-05

Mycket glas i källare och brunnar

2009-06-05

Järnålder på Alvaret

2009-06-04

Kulturlager i kvarteret Ejdern 4

2009-05-25

Kv Åldermannen

2009-05-12

Ett senneolitiskt flatmarksgravfält?

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen

Box 104, 391 21 KALMAR

Telefon:

0480 - 45 13 00

Fax:

0480 - 45 13 65

Webbplats:

www.kalmarlansmuseum.se

info@kalmarlansmuseum.se